หน้าแรก

หน้าแรก

โครงการเพิ่มศักยภาพระบบภูมิสารสนเทศ ของกระทรวงคมนาคม (TRAMS) เป็นโครงการที่แสดงถึงระบบที่มีการบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล และระบบอินเทอร์เน็ตเข้าด้วยกัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนโครงข่ายของกระทรวงคมนาคม ซึ่งใช้วิธีเชื่อมโยงโดย Web Services และวิธีการบันทึกข้อมูลตรงเข้าระบบ  โดยมีการใช้ระบบงานในการวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุ เพื่อติดตามสถานการณ์ทั้งในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ และช่วงเวลาปกติโดยในขณะนี้ระบบ TRAMS มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง เพื่อตอบสนองผู้รับบริการด้านระบบภูมิสารสนเทศ ของกระทรวงคมนาคม ได้อย่างเพียงพอ สะดวก และรวดเร็ว รองรับการบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่ไปประยุกต์ใช้ กับกระบวนงานของหน่วยงานในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนให้ระบบภูมิสารสนเทศคมนาคมเป็นส่วน สำคัญในการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งของกระทรวงคมนาคม สนับสนุนนโยบายหลักของประเทศต่อไป

ขอบเขตงานเบื้องต้น

  1. พัฒนาศักยภาพระบบภูมิสารสนเทศ ให้รองรับการติดตั้งและใช้งาน โดยจัดซื้อระบบฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ พร้อมโอนย้ายและติดตั้งระบบภูมิสารสนเทศมายังระบบใหม่ที่จะจัดทำขึ้น
  2. ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์และออกแบบการปรับปรุงโครงสร้างระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุ และอุบัติการณ์ ของกระทรวงคมนาคม และฐานข้อมูลอุบัติเหตุของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  3. พัฒนาระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุของกระทรวงคมนาคม ให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในหลายมิติ
  4. พัฒนาบุคลากรด้านภูมิสารสนเทศให้มีองค์ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านภูมิสารสนเทศคมนาคม และมีทักษะในการนำเสนองานด้านภูมิสารสนเทศ